ALGEMENE VOORWAARDEN SPONSOR DE JEUGD

De website sponsordejeugd.nl is eigendom van de 3Synergy United B.V.

Een ieder die gebruik maakt van sponsordejeugd.nl, voor welke doeleinden dan ook, gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Stichting Sponsor de Jeugd en 3Synergy United B.V. spannen zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Stichting Sponsor de Jeugd is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en paymentproviders en de interfaces (API) van de sociale netwerken.

Stichting Sponsor de Jeugd en 3Synergy United B.V. geven geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Stichting Sponsor de Jeugd en 3Synergy United B.V. behouden zich het recht voor om een doelstelling te weigeren.

Stichting Sponsor de Jeugd en 3Synergy United B.V. zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma’s.

AUTEURSRECHT

Stichting Sponsor de Jeugd en 3Synergy United B.V. spannen zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo’s en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto’s, illustraties en dergelijke door een actiestarter, deelnemer of projectleider worden geüpload op sponsordejeugd.nl, dan staat de actiestarter, deelnemer of projectleider in voor respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De actiestarter, deelnemer of projectleider vrijwaart Stichting Sponsor de Jeugd en 3Synergy United B.V. tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

DONATIE BESTEMMING

De donatie is bestemd voor het deelnemende team, Kika (vast bedrag van € 25,00 per actief deelnemend team), de club/vereniging waar het betreffende team deel van uitmaakt en beheer- en administratiekosten gemaakt door Sponsor de Jeugd.

PERSOONSGEGEVENS

Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de website sponsordejeugd.nl zullen Stichting Sponsor de Jeugd en 3Synergy United B.V. met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Stichting Sponsor de Jeugd en 3Synergy United B.V. leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na.

Stichting Sponsor de Jeugd en 3Synergy United B.V. gelden te allen tijde als “verwerkingsverantwoordelijke” en Stichting Sponsor de Jeugd en 3Synergy United B.V. gelden te allen tijde als “verwerker” in de zin van artikel 4 sub f AVG.

Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd onze Privacyverklaring van toepassing. De Privacyverklaring kunt u raadplegen op onze website.

TRANSACTIEKOSTEN

Paymentprovider Mollie draag zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Stichting Sponsor de Jeugd is niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Mollie. De transactiekosten voor Mollie bedragen € 0,36 inclusief BTW per donatie. Het donatiebedrag zal verhoogd worden met deze transactiekosten.

BELONINGSBELEID

Ons beloningsbeleid is gericht op het bevorderen, aantrekken, motiveren en behouden van goede gekwalificeerde medewerkers en bestuurders. Dit betekent onder andere dat we waar mogelijk zullen bevorderen dat onze medewerkers door de beloning zich optimaal gemotiveerd voelen tot zorgvuldig handelen en het met plezier vervullen van hun werkzaamheden.

De beloning van de leden van het bestuur van de Stichting is gerelateerd aan de taken en verantwoordelijkheden alsmede de tijdsbesteding van een bestuurslid. Als beloning voor deze bestuurswerkzaamheden is een normbedrag vastgesteld per bestuurder.

Sponsor de Jeugd kiest voor een beloning op maat, afgestemd op de individuele medewerker, omdat elke medewerker zijn eigen specifieke kwaliteiten en taken heeft.

COOKIES

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Wij maken gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistische gegevens. Bij het plaatsen van cookies handelen de Stichting Sponsor de Jeugd en 3Synergy United B.V. in overeenstemming met artikel 11.7 Telecommunicatiewet en het Cookie Statement.

VERWIJDEREN VAN CONTENT

Stichting Sponsor de Jeugd en 3Synergy United B.V. behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.

TAAL

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Alle in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde begrippen moeten worden uitgelegd als Nederlands rechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG.