PRIVACYVERKLARING

Stichting Sponsor de Jeugd neemt privacy serieus. In deze privacyverklaring leggen wij uit met welk doel wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en hoe wij ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens goed zijn beveiligd.

PRIVACYBELEID

Stichting Sponsor de Jeugd verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens als verwerkingsverantwoordelijke met de grootste zorgvuldigheid. Stichting Sponsor de Jeugd streeft ernaar om de privacy van haar klanten, bezoekers en personeel zo goed mogelijk te waarborgen. We voldoen daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en nationale wetgeving aan ons stelt. Hoe wij aan deze eisen voldoen hebben wij vastgelegd in ons Privacyreglement.

DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Sponsor de Jeugd verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en).
 2. Het voeren van de administratie en ook andere interne beheersactiviteiten.
 3. Voor kwaliteitsdoeleinden.
 4. Voor interne- en externe audits om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.
 5. Het verbeteren van de website en de dienstverlening van Stichting Sponsor de Jeugd.
 6. Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht.
 7. Het behandelen van geschillen en het doen uitvoeren van de accountantscontrole.

RECHTSGRONDEN VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

 • De door u gegeven toestemming (art. 6 lid 1, sub a AVG).
 • Het op u verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst (art. 6 lid 1, sub b AVG).
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (art. 6 lid 1, sub c AVG).
 • Het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen (art. 6 lid 1, sub d AVG).
 • De vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van uitvoering van het openbaar gezag (art. 6 lid 1, sub e AVG).
 • De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Stichting Sponsor de Jeugd of van een derde (art. 6 lid 1, sub f AVG).

BEVEILIGEN EN BEWAREN

De organisatie neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons veiligheidsbeleid.

De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht met daarin voorgeschreven bewaartermijnen.

DERDEN

Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. Als gegevens wel worden gedeeld, gebeurt dit uitsluitend omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met (eventuele) organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van de organisatie worden afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat uw gegevens ook daar goed zijn beveiligd.

AANPASSEN PRIVACYVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Op onze website plaatsen wij eventuele herziene versies.

GEBRUIK VAN COOKIES

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.